English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Upis učenika u srednju školu

Pravo upisa u prvi razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju svi učenici nakon završenog osnovnog obrazovanja, u okviru broja upisnih mjesta utvrđenih odlukom o upisu koji za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se:

  • hrvatski državljani;
  • Hrvati iz drugih država te
  • djeca državljana iz država članica Europske unije.

U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati i kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje i kandidat stariji od 18 godina.

Svake godine donosi se Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu kojom se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, potom okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini.

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Elementi i kriteriji propisani Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe.

Prilikom prijave programa obrazovanja kandidat može odabrati učenje 1. stranog jezika kojeg nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika za 1. strani jezik.

Provjeru znanja iz tog stranog jezika kandidat polaže u jednoj školi, a rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika.

Srednje škole mogu, uz ishođenu suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja.

Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost. Kandidat koji postigne određene rezultate ostvaruje povećan broj bodova, a sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima dodatno se vrednuje.

Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja, ako ima potrebu za istim, radi održavanja standarda kvalitete i sl.

Propisane su i odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja i sukladno Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Kandidati se elektronički prijavljuju i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na mrežnoj stranici.

Sustav elektroničkih prijava i upisa u srednje škole omogućuje učenicima jednostavan, transparentan i brz upis u željenu srednju školu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se izbjegavaju korištenjem podataka iz sustava eMatica - informacijskog sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Jednostavnije rečeno, svrha aplikacije eMatica jest sakupiti sve podatke o učenicima i djelatnicima škola na jednom mjestu u jedinstvenoj bazi podataka te na taj način olakšati krajnjim korisnicima unos podataka. Istodobno, olakšava se i ubrzava pregled unesenih i ažuriranih podataka, čime se izbacila potreba za vođenjem evidencije na papiru.

Uspostava inovativnog informacijskog sustava prijave i upisa u srednje škole, posredstvom kojeg je moguće vođenje podataka elektroničkim putem i koji se koristi kao centralni sustav za upis u školske ustanove, služi na korist svih uključenih korisnika. Krajnja svrha mu je poboljšanje sveobuhvatne povezanosti osnovnog i srednjeg obrazovanja.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje novo savjetovanje za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
 
Slijedom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015. od 8. studenoga 2016. godine, ukida se članak 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/2015.). Navedena odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2017. godine.
 

Završio je ljetni upisni rok za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. u kojem se ukupno za upise prijavilo 42.339 učenika, a pravo upisa ostvarilo je 39.892 kandidata. Više od 94% kandidata ostvario je pravo upisa na svoj 1. ili 2. prijavljeni prioritet.

 
Kao što je najavljeno, 27. lipnja 2016. godine u 12.00 sati započele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole u ljetnom upisnom roku.
 
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Odlukom od 28. siječnja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00047, URBROJ: 533-25-15-0001) imenovao je Povjerenstvo za izmjenu i dopunu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.
 
Na temelju odredbi članka 22., st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Pravilnikom se utvrđuju zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.