English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Ugošćavanje stranih istraživača u Republici Hrvatskoj

Razmjena znanja i međunarodna znanstvena suradnja među osnovnim su preduvjetima izgradnje "društva temeljenoga na znanju" koje je Republika Hrvatska postavila kao strateški cilj u svjetlu jačanja konkurentnosti u regionalnim i međunarodnim okvirima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja stoga kroz niz inicijativa i programa usmjerenih prema međunarodnoj znanstvenoj zajednici daje potporu povezivanju hrvatskih znanstvenika s kolegama u svijetu te je sukladno tome potaknulo pojednostavljenje postupka potrebnog za ugošćavanje stranih istraživača i njihovo uključivanje na znanstvene projekte u Republici Hrvatskoj te na projekte koje hrvatski znanstvenici vode u sklopu programa Europske unije.

S ciljem reguliranja boravka stranih istraživača koji u Republici Hrvatskoj borave u svrhu znanstvenih istraživanja, a na temelju članka 232. stavka 4. Zakona o strancima ("Narodne novine", broj 130/11, 74/13), donesen je Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja  ("Narodne novine", broj 92/12, 22/13).


Postupak ishođenja odobrenja za ugošćavanje stranih istraživača

Postupak ishođenja odobrenja za ugošćavanje stranih istraživača odnosi se na pravne osobe koje namjeravaju ugostiti strane istraživače, državljane EU država koje su uvele privremeno ograničenje slobodnog zapošljavanja hrvatskih državljana te koji su državljani trećih zemalja.

Pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost, a želi ugostiti stranog istraživača radi suradnje na nekom programu ili projektu koji provodi ili u kome sudjeluje dužna je od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražiti odobrenje za ugošćavanje stranog istraživača u svrhu znanstvenoga istraživanja. Ovo odobrenje Ministarstva preduvjet je za zaključivanje ugovora o gostovanju između stranog istraživača i pravne osobe s ciljem ishođenja odobrenja privremenog boravka stranom istraživaču u svrhu znanstvenog istraživanja.

Pravna je osoba dužna na mrežnoj stranici Ministarstva ispuniti Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje stranaca na privremenom boravku u svrhu znanstvenog istraživanja. Nakon popunjavanja obrasca i njegovog elektroničkoga zaključavanja potrebno je otisnuti obrazac te ga potpisati i ovjeriti pečatom ustanove. Uz potpisani i ovjereni obrazac potrebno je priložiti dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za znanstveno istraživanje i ugošćavanje stranog istraživača te pismo zamolbe. Dokumentaciju je potrebno u jednom primjerku dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10  000 Zagreb
uz naznaku "Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje stranog istraživača".

Pismo zamolbe mora se nalaziti na memorandumu pravne osobe koja podnosi zahtjev. Također mora biti potpisano od strane voditelja/koordinatora projekta/programa, odnosno osobe kojoj će strani znanstvenik biti neposredno odgovoran kao i od strane čelnika ustanove te ovjereno pečatom ustanove.

Nakon zaprimanja zahtjeva za ugošćavanje sastaje se Stručno povjerenstvo za odobrenje ugošćavanja stranih istraživača radi razmatranja pristiglog zahtjeva.

Ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi kako pravna osoba koja podnosi zahtjev nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju pisanim putem će od nje zatražiti nadopunu.

Uvidom u pristigli zahtjev i priloženu dokumentaciju Stručno povjerenstvo donosi mišljenje o zahtjevu pravne osobe.

Ukoliko je mišljenje Stručnog povjerenstva pozitivno pravnoj osobi se izdaje odobrenje za ugošćavanje stranog istraživača.

Nakon dobivanja odobrenja te u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 13. Pravilnika pravna osoba i strani istraživač pristupaju izradi ugovora o gostovanju.


Postupak ishođenja akreditacije za ugošćavanje stranih istraživača

Pravnoj osobi koja obavlja znanstvenu djelatnost, a koja namjerava učestalo ugošćavati strane istraživače ili namjerava ugostiti veći broj stranih istraživača, može se izdati akreditacija za ugošćavanje stranih istraživača na razdoblje od pet godina.

Pismo zamolbe mora se nalaziti na memorandumu pravne osobe koja podnosi zahtjev za izdavanjem akreditacije i biti potpisano od strane čelnika ustanove te ovjereno pečatom ustanove.

Uz pismo zamolbe pravna osoba dužna je priložiti i dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti te prijedlog broja stranih istraživača koje namjerava ugostiti u sljedećih pet godina.

Dokumentaciju je potrebno u jednom primjerku dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
uz naznaku ''Zahtjev za izdavanje akreditacije za ugošćavanje stranih istraživača''

Nakon zaprimanja zahtjeva pravne osobe za akreditacijom sastaje se Stručno povjerenstvo radi razmatranja pristiglog zahtjeva.

Ukoliko Stručno povjerenstvo utvrdi kako pravna osoba koja podnosi zahtjev nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju pisanim putem će od nje zatražiti nadopunu.

Uvidom u pristigli zahtjev i priloženu dokumentaciju Stručno povjerenstvo donosi mišljenje o zahtjevu pravne osobe.

Ukoliko je mišljenje Stručnog povjerenstva pozitivno, pravnoj osobi se izdaje akreditacija za ugošćavanje stranih istraživača.

Nakon dobivanja akreditacije te u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 13. Pravilnika, pravna osoba i strani znanstvenik pristupaju izradi ugovora o gostovanju.

Pravna osoba kojoj je izdana akreditacija te koja je sklopila ugovor o gostovanju sa stranim istraživačem dužna je jedan primjerak ugovora o gostovanju dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost.


Ugovor o gostovanju

Ugovor o gostovanju preduvjet je za ishođenje odobrenja za privremeni boravak stranca u Republici Hrvatskoj u svrhu znanstvenoga istraživanja. Osim sklopljenog ugovora o gostovanju, strancu će se privremeni boravak odobriti ukoliko ispunjava uvjete iz članka 54. Zakona o strancima, odnosno ako ima osigurana sredstva za uzdržavanje, ako je uspješno opravdao svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj te ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Stranci koji imaju privremeni boravak u svrhu znanstvenoga istraživanja mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez radne ili poslovne dozvole.

Značajnu ulogu u olakšavanju dolaska i prilagodbe stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Republiku Hrvatsku ima i Agencija za mobilnost i programe Europske Unije.

Agencija je 1. lipnja 2008. godine postala tzv. Bridgehead Organisation odnosno krovna organizacija za provođenje programa EURAXESS u Hrvatskoj. EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju međunarodne mobilnosti istraživača, a u EURAXESS mrežu je trenutno uključeno 38 europskih država i preko 200 EURAXESS centara u svim većim gradovima Europe. Glavni zadatak ovog programa je pružiti pomoć stranim istraživačima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima u pronalaženju informacija vezanih uz realizaciju istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodnu suradnju i financijsku pomoć/stipendije. Povrh toga, EURAXESS program pomaže i pri provedbi mjera za poboljšanje radnih uvjeta i mogućnosti razvoja karijera istraživača kao i pri povezivanju istraživača koji rade izvan Europe s kolegama u Europi.

Više informacija o administrativnim procedurama prilikom dolaska stranih istraživača u Republiku Hrvatsku kao i općenitih informacija o našoj zemlji i znanosti u Hrvatskoj, koje bi stranim istraživačima mogle poslužiti za uvodno upoznavanje s tematikom, moguće je pronaći u Vodiču za strane istraživače (A Guide for Foreign Researchers 2012) koji je objavila Agencija za mobilnost i programe EU.


Dokumenti