English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Osnivanje privatnih dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, učeničkih domova i
ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj
 

 

Osnovna škola, srednja škola i učenički dom
(u daljnjem tekstu: školska ustanova)
osnivaju se aktom o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014).

Osnivač privatne školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže:

 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 200,00 kn.

Akt o osnivanju školske ustanove mora sadržavati odredbe propisane člankom 91. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, privremeni ravnatelj školske ustanove u skladu sa stavkom 3. članka 92. Zakona podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada, najkasnije tri mjeseca prije planiranog početka rada školske ustanove, uz koji se prilaže:

 • privremeni statut
 • popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi,
 • podatke o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja,
 • dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja,
 • dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti,
 • mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 3.000,00 kn.

Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada školske ustanove, Ministarstvo imenuje stručno povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li školska ustanova propisane uvjete za početak rada te donosi rješenje o početku rada.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o početku rada, osnivač podnosi prijavu za upis školske ustanove u sudski registar.Ustanova za obrazovanje odraslih osniva se aktom o osnivanju koju donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008) i Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/2007).

Ustanovu za obrazovanje odraslih može osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pravna i fizička osoba.

Osnivač ustanove za obrazovanje odraslih podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže:

 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 200,00 kn.   

Akt o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih mora sadržavati odredbe propisane člankom 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008).

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar.

Nakon što trgovački sud donese rješenje o upisu ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izvođenja programa uz koji se prilaže (članak 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Narodne novine, broj 129/2008, 52/2010):

 • rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom i izvadak iz sudskog registra,
 • program obrazovanja s mišljenjem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o programu (u skladu s člankom 21. navedenog pravilnika),
 • podatke o nastavnicima koji će sudjelovati u izvedbi programa i o voditelju obrazovanja,
 • podatke o prostoru u kojem će se izvoditi nastava te opremi, nastavnim sredstvima i drugim materijalnim uvjetima potrebnim za izvođenje programa,
 • rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 2.000,00 kn koja se nalazi na sljedećoj poveznici.

Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih, ministar imenuje povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li ustanova za obrazovanje odraslih propisane uvjete za izvođenje programa te će Ministarstvo donijeti rješenje kojim se ustanovi za obrazovanje odraslih odobrava početak rada.


Dokumenti