English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Razvoj predškolskog odgoja i provedba Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

Od 1. rujna 2006. godine do 1. rujna 2008. godine Ministarstvo je sredstvima državnog proračuna i uz financijsku potporu Svjetske banke u 2008. godini opremilo 71 novi dječji vrtić u naseljima onih općina i gradova koji do sada nisu imali organizirane programe za djecu predškolske dobi. U partnerstvu s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvat djece povećan je u 2006. godini u tri županije (Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Sisačko-moslavačka), u 2007. godini u pet županija (Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Primorsko-goranska), a u 2008. godini u pet županija (Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska) za oko 3.800 djece, i uglavnom se odnosi na djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Upravo je u tijeku opremanje novih 30 prostora za dječje vrtiće iz programa 2009. godine u onim općinama u kojima do sada nije bilo sustavnog odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi.

Provedba državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)

Ovaj standard je stupio na snagu 10. lipnja 2008. godine i svi novi dječji vrtići i novi programi usklađuju se s njegovim odredbama.

Nulti koeficijent izvodljivosti odnosi se na članak 21. Standarda u kojem se uređuje veličina dječjeg vrtića (maksimalno 600 djece ili 30 odgojnih skupina). Naime, u Republici Hrvatskoj imamo u sustavu predškolskog odgoja dječje vrtiće s 3.200 djece kao složene organizacije rada (Grad Rijeka, Grad Osijek). U sustavu imamo 13 vrtića koji se moraju uskladiti sa Standardom u devet gradova (samo Grad Split ima četiri vrtića koji imaju od 900 do 1.700 djece).

Većina je tih gradova, koji su i osnivači dječjih vrtića, na poticaj i u suradnji s ovim ministarstvom početkom pedagoške godine 2008./09. započela sa statusnim promjenama postojećih vrtića i donijela novu mrežu dječjih vrtića za svoje područje te u proračunu planirala potrebna sredstva za 2009. godinu. I dalje ćemo surađivati sa svim gradovima i pružati im svu stručnu i normativno-pravnu pomoć u uređivanju predškolske djelatnosti.

Analizom podataka u Republici Hrvatskoj postoje veće potrebe za smještajem djece predškolske dobi u dječje vrtiće i to za djecu jaslične dobi (od prve do navršene treće godine života) i vrtićne dobi (od četvrte godine života do polaska u školu) od smještajnih kapaciteta i to uglavnom u većim gradovima pa svake godine na listama čekanja ostaje oko 5.000 djece predškolske dobi.

Iako je Zakon predvidio mogućnost da se u jaslice uključuju djeca od šest mjeseci, u praksi se ostvaruje tek minimalan prihvat djece od 10 i 11 mjeseci i to samo onda kada za to postoje materijalni i prostorni uvjeti što je zasad moguće tek iznimno (Zagreb, Rijeka, Osijek, Pula, Split), a prema podacima u sustav je uključeno 202 djece mlađe od godinu dana.

Budući da su osnivačka prava od 1993. godine prenesena na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u brojnim gradovima i općinama se nisu poštovali ni postojeći standardi (oni su rađeni 1983. godine prema Zakonu o društvenoj brizi), a 10. lipnja 2008. godine je stupio na snagu Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08.) te se očekuje uređivanje predškolske djelatnosti na zakonit način. Problemi postoje kao i u drugim djelatnostima, ali ne zbog stručno-pedagoškog rada već zbog materijalne oskudice roditelja i osnivača dječjih vrtića i njihove nemogućnosti sufinanciranja programa.

S obzirom na to da se ekonomska cijena smještaja djece predškolske dobi u predškolske ustanove kreće od 1.250 do 2.500 kuna po djetetu, a za djecu s teškoćama u razvoju i do 5.200 kuna, roditelji uglavnom sufinanciraju smještaj svoje djece 30 do 40 posto od ekonomske cijene.