English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Učenički domovi u Republici Hrvatskoj

Učenički domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg školstva, gdje u sklopu odgojno-obrazovnog programa za učenike osiguravaju i primjeren boravak (smještaj i prehranu) tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja. On nije jednak školi i ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). U programiranju rada polazi se od humanističko-razvojne paradigme i individualnih potreba i interesa učenika. Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti.

Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, mladog čovjeka.

Program realiziraju nastavnici-odgajatelji te različiti stručnjaci kao što su pedagozi, psiholozi, zdravstveni djelatnici i drugi, koje po potrebi u svoj rad s učenicima uključuje učenički dom.

TKO MOŽE KORISTITI UČENIČKI DOM?

Programom odgojno-obrazovnog rada te uslugama smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, učenički dom može primiti i učenike strane državljane iz programa razmjene učenika sukladno međudržavnim ugovorima, a na temelju suglasnosti ministra.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država, te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

Sa svakim učenikom, odnosno korisnikom programa i usluga, učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

KAKO I KADA SE OBAVLJA PRIJAM?

Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu te na osnovi toga prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja.

Učenici se mogu koristiti uslugama učeničkog doma pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede i da žive u domu sukladno odredbama Ugovora, o čemu odlučuje odgojiteljsko vijeće doma nakon temeljite stručne raščlambe o ponašanju i uspjehu svakog učenika.

Zbog nepoštivanja pravila doma i ugovora učenički dom može i tijekom nastavne godine isključiti učenike iz doma, u skladu sa statutom doma i odredbama ugovora.

KOJA SU MJERILA ZA PRIJEM?

Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja izbor prema sljedećim mjerilima:

1. Izravno prima u dom:

  • učenike - djecu poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata I. skupine
  • učenike kojima su oba roditelja preminula
  • učenike koji su osvojili jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2. Obavlja izbor ostalih učenika prema broju bodova iz uspjeha u učenju i prema socijalnom stanju.

Broj bodova za prijam u učenički dom utvrđuje se tako:

  • da učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu pomnožene s koeficijentom 15 (petnaest)
  • da učenik čiji je roditelj poginuo ili preminuo, nestao ili je zatočen kao civil u Domovinskom ratu dobiva 12 bodova
  • da učenik čiji je roditelj preminuo, učenik čiji je roditelj ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, a ubraja se u ostale skupine osim prve skupine, učenik invalid iz Domovinskog rata i učenik čiji je roditelj invalid preko 50 posto kao civilna žrtva iz Domovinskog rata dobiva 10 bodova
  • da učenik koji je osvojio 4 - 10 mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobiva dodatnih 10 bodova
  • da učenik koji je osvojio jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju dobiva dodatnih 10 bodova
  • da učenik koji ima poseban socijalni status (što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) dobiva dodatnih 10 bodova
  • da učenik koji upiše deficitarnu struku (program) koja se utvrđuje na nivou županije dobiva dodatnih 15 bodova.

Učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više braće, odnosno sestara) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog boravka, dobiva dopunskih 5 bodova (po broju braće i sestara).

Iznimno, o posebnim uvjetima prijama u dom za rješavanje pojedinih slučajeva koji nisu utvrđeni u pojedinim točkama odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila.

KAKO SE PLAĆA SMJEŠTAJ U DOMU?

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja (NN 87/08) članak 143. stavak 1. sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima osigurana su u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za učeničke domove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Učenici i studenti strani državljani plaćaju ekonomsku cijenu prehrane i smještaja u učeničkom domu, ako to nije drukčije utvrđeno međudržavnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske odnosno odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta.