English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Srednje obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Djelatnost srednjeg školstva obavljaju srednjoškolske ustanove i druge pravne osobe, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.)

Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi.

Programi srednjeg školstva su:

 • programi za stjecanje srednje školske spreme
 • programi za stjecanje srednje stručne spreme
 • programi za stjecanje niže stručne spreme i
 • programi osposobljavanja i usavršavanja.

Programima za stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme i niže stručne spreme stječu se znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Programima osposobljavanja i usavršavanja dopunjuju se stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci.

Srednje škole, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa koji provode, nazivamo:

 1. Gimnazije (opće ili specijalizirane) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.
 2. Strukovne škole (tehničke, industrijske, obrtničke i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u trajanju od jedne do pet godina, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, odnosno završavanjem programa u trajanju od jedne do dvije godine učenik stječe nižu stručnu spremu.
 3. Umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu.

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja.

Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u redovitim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama, a učenici s većim teškoćama u razvoju obrazuju se u posebnim ustanovama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga srednjeg školstva u Ministarstvu je ustrojena Uprava za srednje obrazovanje koja:

 • prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih,
 • predlaže nacrte zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u području srednjeg obrazovanja te brine o njihovu provođenju,
 • planira i usklađuje plan upisa učenika prema iskazanim potrebama gospodarstva i društva u srednje škole,
 • utvrđuje kriterije i izrađuje metodologije za izradu mreže srednjih škola i učeničkih domova,
 • utvrđuje uvjete rada u postupku davanja odobrenja za početak rada srednjih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i izvođenja programa obrazovanja,
 • provodi postupak pripreme i nabave opreme za srednje škole,
 • donosi i provodi odgojno-obrazovne standarde za srednje obrazovanje,
 • priprema i prati provedbu mjera iz Nacionalnoga programa mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskog obrazovanja,
 • rješava zahtjeve škola i drugih ustanova i građana,
 • priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima, te rješava u neupravnom postupku,
 • prati i koordinira poslove vezane uz pripremu i provedbu nacionalnih ispita i državne mature kao dijela sustava osiguranja kvalitete obrazovanja,
 • provodi sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata fondova EU u svrhu razvoja sustava srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih,
 • obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

U Upravi su ustrojeni:


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je, prema dostavljenim podacima za isplatu od osnivača škola, zahtjev Ministarstvu financija za isplatu sredstava za srednjoškolski prijevoz učenika koji putuju prijevoznicima Samoborček d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o. u škole na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 
S ciljem promicanja znanja i poticanja aktivnosti u području genetike, Europsko društvo za humanu genetiku (ESHG) organizira: ''8th Annual European DNA Day Essay Contest for High School Students''.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine nastavlja s programom sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 
Europski ekonomski i socijalni odbor (EESO) organizira natječaj za sudjelovanje na konverenciji koja će se održati u Briselu, u travnju 2015. godine, pod nazivom "YOUR EUROPE, YOUR SAY 2015!" , a na koji se mogu prijaviti sve srednje škole u zemljama članicama EU.
 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta sklopilo je Okvirni sporazum za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i na osnovu njega Godišnji ugovor o nabavi najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole za 2014. godinu.
 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine.
 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
 
Europsko društvo za humanu genetiku (ESHG) svake godine organizira natjecanje za učenike srednjih škola iz područja biologije i kemije, s ciljem promicanja znanja i poticanja aktivnosti u području genetike.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih učenika srednjih škola.

 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje sažetak obrazloženja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
 
26. rujna 2011.

Projekt eLektire

Cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire i šire
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je danas novi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Stupanjem na snagu ovog akta prestaje vrijediti stari Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz 1995. godine