English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Podaci o predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2008./2009. i početak 2009./2010. školske godine

26. listopada 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

KLASA: 016-01/09-01/00491
URBROJ: 533-16-09-0001
Zagreb,  21. listopada 2009.
 

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI
SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- svima

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, 
KULTURU I SPORT GRADA ZAGREBA
Ilica 25, 10000 Zagreb

 

Predmet: Podaci o predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2008./2009. i početak 2009./2010. školske godine - traže se

 

Poštovani/e!

Sukladno Zaključku Vlade RH (klasa: 016-01/05-02/05; urbroj: 5030104-07-1 od 5.07.07.), prema kojem smo dužni dostaviti redovna polugodišnja izvješća Povjerenstvu Vlade RH za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma, molimo da nam dostavite podatke o broju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2008./2009. i početak 2009./2010. školske godine u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Ujedno zahvaljujemo na podacima koje ste nam dostavili početkom 2009. kalendarske godine što je poslužilo uspostavi baze podataka za praćenje odgojno-obrazovne politike prema pripadnicima romske nacionalne manjine.

Slijedom navedenog dostavljamo u privitku tablice koje po svom sadržaju i strukturi odgovaraju tablicama na kojima ste nam već dostavljali podatke, uz dopunu da je potrebno ispuniti i tablicu koja sadrži podatke o učenicima koji su napustili, odnosno prekinuli školovanje kako u osnovnom tako i u srednjem obrazovanju.

Kako biste mogli jednoobrazno i jednostavno unijeti podatke, tablice dostavljamo redovnom poštom i elektronski na adresu vašeg Ureda, a također je moguće preuzeti ih s web-stranice Ministarstva (www.mzos.hr >obrazovanje>obrazovanje nacionalnih manjina>odgojno-obrazovni programi za Rome). Pri unošenju podataka neophodno je unijeti točnu šifru škole.

Tablice su strukturirane tako da trebaju sadržavati sljedeće podatke:

1. Predškolski odgoj:

 • broj djece Roma po spolu i po predškolskim ustanovama u programima predškolskog odgoja na kraju 2008./2009. i na početku 2009./2010. pedagoške godine;
 • broj djece Roma po spolu i po ustanovama u programima predškole, tj. programima pripreme za upis u osnovnu školu koji su održani u 2008./2009. godini u integriranim i posebnim skupinama;
 • broj ustrojenih programa predškolskog odgoja i programa predškole u blizini romskih naselja  u 2008./2009. i plan za 2009./2010.;

2.  Osnovno obrazovanje:

 • broj učenika Roma po spolu, po razredima i osnovnim školama na kraju 2008./2009. i početku 2009./2010. školske godine;
 • broj učenika Roma po spolu, u produženom boravku, po razredu i osnovnim školama u 2008./2009. i na početku 2009./2010.;
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i osnovnim školama koji su ponavljali razred u 2008./2009. i na početku 2009./2010.;
 • broj učenika Roma po spolu, razredima i osnovnim školama koji su prekinuli osnovno obrazovanje, odnosno napustili školovanje;
 • broj učenika Roma i ostalih učenika po razrednim odjelima 1.-8. razreda te broj razrednih odjela u kojima su a) uključeni Romi (mješoviti odjeli), b) u kojima su samo Romi (romski odjeli), c) u kojima nisu Romi;
 • broj romskih učenika koji su završili 8. razred osnovne škole u 2008./2009.;

3.   Srednjoškolsko obrazovanje:

 • broj učenika Roma po spolu, po razredu, srednjim školama i po programima s obzirom na vrstu i trajanje programa;
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i srednjim školama koji su prekinuli srednjoškolsko obrazovanje, odnosno napustili školovanje.

Tako popunjene tablice treba u papirnatoj varijanti, potpisane i službeno ovjerene dostaviti u roku 15 dana na adresu: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Uprava za nacionalne manjine,
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
te obvezno na e-mail: nacionalne-manjine@mzos.hr 

Dokumenti

Dokumenti
Izdvajamo