English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Prijevoz studenata

16. listopada 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

KLASA: 402-06/13-01/00170
URBROJ: 533-20-13-0001

Zagreb, 27. rujna 2013.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11) te članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09,  63/11 i 94/13), pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima za ostvarivanje prava na potporu troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studente s invaliditetom poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2013./2014.

I.

Ovom se Odlukom propisuju kriteriji za ostvarivanje prava na potporu troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studente s invaliditetom poslijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: potpora). 

II.

(1) Pravo na potporu mogu ostvariti redoviti studenti s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studenti s invaliditetom poslijediplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji nisu u mogućnosti samostalno se koristiti sredstvima javnoga gradskog prijevoza.

(2) Studenti s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija koji su imali više od jednog ponavljanja godine studija na pojedinoj studijskoj razini uključujući sva visoka učilišta na koja su bili upisani ne mogu ostvariti pravo na potporu. Pod ponavljanjem godine studija ne podrazumijeva se mirovanje studijskih prava.

(3) Studenti s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija koji su tijekom studija studirali na više od dva visoka učilišta i na više od dva studijska programa na istoj vrsti studija ne mogu ostvariti pravo na potporu.

(4) Studentima s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija kojima studentske obveze miruju sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13), ostvarivanje prava na potporu miruje.

(5) Studenti s invaliditetom poslijediplomskih studija koji primaju nadoknadu za prijevoz iz drugih izvora (radni odnos, potpora grada, županije i sl.) ne mogu ostvariti pravo na potporu.

(6) Studenti s invaliditetom poslijediplomskih studija koji ne upisuju redovno viši semestar u akademskoj godini 2013./2014. u odnosu na prošlu akademsku godinu gube pravo na potporu.

III.

Pravo na potporu iz točke II. ove odluke imaju:

Redoviti studenti s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studenti s invaliditetom poslijediplomskih studija s najmanje 60% tjelesnog oštećenja sukladno Zakonu o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, br. 162/98).

IV.

(1) Prijava za potporu podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za visoko obrazovanje, na posebnom obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva (www. mzos.hr).

(2) Podnositelji, popunjenom prijavnom obrascu za potporu prilažu:

  • rješenje o tjelesnom oštećenju koje je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje RH;
  • presliku indeksa podnositelja prijave;
  • potvrdu o upisu u višu godinu studija;
  • potvrdu o upisu u viši semestar (za studente poslijediplomskih studija);
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe (za studente poslijediplomskih studija).

(3) Pravo na potporu  redoviti studenti s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studenti poslijediplomskih studija ostvaruju  u akademskoj godini 2013./2014. odnosno od datuma  podnošenja prijave za potporu sukladno osiguranim sredstvima  u proračunskoj godini.

V.

Studenti s invaliditetom zadnje godine upisanog studijskog programa sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih) i stručnih (kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija) studija koji nisu završili studij sukladno propisanom trajanju studijskog programa, dakle zaključno do 30. 9. 2013. godine, ostvaruju pravo na potporu najdulje godinu dana od dana isteka zadnjeg semestra uz potvrdu visokog učilišta.

VI.

Sredstva za potporu pokrića troškova prijevoza redovitih studenata s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i studenata s invaliditetom poslijediplomskih studija osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (Narodne novine, broj 139/2012 i 53/2013), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glava 06, Aktivnost: A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda, Konto: 3811, Naziv konta: Ostale tekuće donacije.

VII.

Novčani iznos odobrene potpore isplaćuje se na žiro račun korisnika potpore.

VIII.

Za svakoga redovitog studenta s invaliditetom sveučilišnog i stručnog studija te studenta s invaliditetom poslijediplomskog studija koji ostvari pravo na potporu, sukladno kriterijima propisanim ovom odlukom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijet će odluku o dodjeli potpore za troškove prijevoza.

IX.

Studenti iz točke VIII. ove Odluke obvezuju se pismeno izvijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta o mirovanju studija, gubitku statusa studenta (diplomiranje, ispis s visokog učilišta), prijelazu na drugo visoko učilište, prijelazu na izvanredni studij, odnosno o ne izvršavanju semestralnih obveza u predviđenom roku (za studente poslijediplomskih studija), u roku od 15 dana od dana nastanka navedenih okolnosti.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvan snage se stavlja Odluka od 19. rujna 2012. godine (Klasa: 402-06/12-01/00126; Urbroj: 533-20-12-0001).


POMOĆNICA MINISTRA
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić

Dokumenti