English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini

Rok: 10. travnja 2017.

KLASA: 402-07/17-09/00025
URBROJ: 533-19-17-0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini
 

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Školama i radionicama, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15).

III. Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće:

 • pripremnih troškova organizacije skupa/ škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
 • ostali troškovi (usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača).

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se, u pravilu, podnose prije održavanja skupa/škole na propisanim obrascima na adresi u sustavu webObrasci.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole, zahtjevu se prilaže detaljno obrazloženje uz prikaz svih utrošenih financijskih sredstava te uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2017. godini podnosi se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole;
b) definiran (okvirni) program skupa/škole;
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju:

a) dostaviti ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(5) Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće razmatrati zahtjeve:

 • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
 • koje su podnesene izvan propisanoga roka te
 • organizatora koji nisu dostavili obvezno Izvješće o održanome skupu i utrošku sredstava potpore za skupove i škole održane i sufinancirane u 2016. godini.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Np-skupovi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. travnja 2017. godine.

Zahtjevi podneseni u tiskanom obliku s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2017. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkom obliku s datum završetka obrasca nakon 10. travnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:

 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole,
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima,
 • tradicija održavanja te
 • znanstveno područje i polje skupa/škole.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2017. godini potpisat će s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu, sukladno odluci odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

Dokumenti