English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2017. godini

Rok: 14. travnja 2017.

KLASA: 402-07/17-02/00002
URBROJ: 533-19-17-0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH), Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (Klasa: 402-07/15-02/0001, Urbroj: 533-19-16-0004 od 16. svibnja 2016. godine) te Odluke o izmjeni Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (Klasa: 402-07/15-02/00001, Urbroj: 533-19-17-0005 od 24. veljače 2017. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu znanstvenim časopisima i
časopisima za popularizaciju znanosti
u 2017. godini


I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu nakladnicima i/ili izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme širokom krugu čitatelja. Tekstovi u časopisima za popularizaciju znanosti ne kategoriziraju se kao tekstovi u znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima. Časopisi za popularizaciju znanosti objavljuju se na hrvatskome jeziku.

Uredništvo časopisa mora se prilikom prijave samostalno izjasniti da li prijavljuje znanstveni časopis ili časopis za popularizaciju znanosti te u koje područje znanosti isti pripada.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH), organizacije civilnoga društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15) te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi http://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac.
 
(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) preslika sadržaja svih objavljenih brojeva u 2016. godini te u tekućoj godini do prijave na Javni poziv,
b) izjava glavnog i odgovornog urednika

  • o provođenju recenzijskog postupka za svaki objavljeni znanstveni rad,
  • o naplaćivanju troškova objave od autora uz specifikaciju troškova (troškovi prijave ili postupka, tiskanja, otkupa i sl.), odnosno o nenaplaćivanju bilo kojih troškova.

c) ispunjena Tablica recenziranih članaka u protekloj godini (samo za znanstvene časopise iz područja društvenih i humanističkih znanosti),
d) ispunjena Tablica recenzenata koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u protekloj godini (samo za znanstvene časopise iz područja društvenih i humanističkih znanosti),
e) Tablice s ispunjenim podacima o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih časopisa prema područjima znanosti,
f) službeni financijski izvještaj o trošenju sredstava financijske potpore dobivene u 2016. godini,
g) popis časopisa koji se dobivaju razmjenom,
h) prema radovima razvrstane preslike (ili ispisi iz elektroničke evidencije) recenzija za svaki rad koji je bio u recenzijskom postupku u 2016. godini bez navođenja imena recenzenata (samo za časopise iz područja društvenih i humanističkih znanosti).

(4) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2017. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koje su dostavljene izvan propisanoga roka te
  • nakladnika i/ili izdavača koji nisu dostavili obvezno izvješće o namjenski utrošenim sredstvima financijske potpore u 2016. godini.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-casopisi@mzos.hr.

V. Rok za podnošenje prijave

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno s danom 14. travnja 2017. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 14. travnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Priznati troškovi objavljivanja časopisa

Priznati troškovi objavljivanja časopisa po ovome javnom pozivu su troškovi tiska, obrade (prijeloma), pripreme tekstova (lekture, korekture, prijevodi, DOI, uređivanje bibliografija i sl.), poštarina, uredskog pribora i opreme (računala, printeri, skeneri i sl.) kupljene u tekućoj godini, honorara za administrativno-tehničke i tajničke poslove te digitalizacije starih brojeva, izrade/održavanja mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkog sustava za uređivanje časopisa, sustavi za otkrivanje plagijata te drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

VII. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a o čemu će svi prijavljeni nakladnici/izdavači biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanosti u 2017. godini potpisuju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

Dokumenti