English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Rok: 1. ožujka 2017.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09 i 55/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

I. Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu za: Republiku Čile, Republiku Makedoniju, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Saveznu Republiku Njemačku i Švicarsku Konfederaciju, na određeno vrijeme, na rok od četiri godine.

II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17);
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Republici Čile vladati znanjem španjolskoga jezika,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj vladati znanjem njemačkoga jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji vladati znanjem njemačkoga i/ili talijanskoga jezika.

III. Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

IV. Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz koji su kandidati dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe o učenju stranog jezika u srednjoj školi ili preslika indeksa s položenim ispitom iz stranog jezika ili uvjerenje o završenom stupnju stranog jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor predočit će izvornik.

Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na pismeni ispit.

Na pismeni ispit bit će pozvani:

 1. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu
 2. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su radili u kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti pismenom ispitu, a na razgovor sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na pismenom ispitu, prema rang-listi.

Poziv za pismeni ispit bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja najmanje 15 dana prije održavanja pismenog ispita.

Smatra se da je kandidat koji ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, a nije pristupio pismenom ispitu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od četiri godine.

Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje izabrani kandidat osobno.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima  dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim  uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 35. Zakona o pravima  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj  174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i  92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj  33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne  novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima  nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12,  19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu odnosno potvrdu iz članka 2. cit. Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, dokaz da je nezaposlen/a, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi  kada se na javni natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga/e, zatočenoga/e i nestaloga/e  hrvatskog/e branitelja/ice iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu  iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je pored dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i  93/11), uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za ljudske potencijale
JAVNI NATJEČAJ
za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Dokumenti