English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017.

Rok: 8. studenoga 2016.

KLASA: 604-01/16-01/00018
URBROJ: 533-20-16-0001

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13 - Odluka USRH), članka 14. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 90/16) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2016./2017.


I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;

P - studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

II. Opći uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti iz točke I. koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela) ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
 • da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj;
 • za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Ako se stipendija financira iz ostalih izvora, student može nastaviti primati tu stipendiju, ali mu primitak te stipendije ulazi u izračun dohodovnoga cenzusa. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

III. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017.);
 • koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program), ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija, ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2016./2017.

IV. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1:

 • prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 60% proračunske osnovice (1.995,60 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za prvih šest mjeseci 2016. godine);
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove obitelji za 2015. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH. Podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave;
 • priložen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima obitelji (Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.).
  Izjavu o članovima obitelji nije potrebno ovjeravati kod javnoga bilježnika, izjava je sastavni dio prijavnog obrasca;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkoga obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana obitelji u 2015. godini*;
 • ovjerena izjava da članovi obitelji nemaju OIB.

V. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa:

 • prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za prvih šest mjeseci 2016. godine);
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove obitelji za 2015. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH. Podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima obitelji (Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.).
  Izjavu o članovima obitelji  nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, izjava je sastavni dio prijavnog obrasca;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkog obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana obitelji u 2015. godini*;
 • ovjerena izjava da članovi obitelji nemaju OIB.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza :

1. Za studenta koji mjesečno po članu obitelji ima 850,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova, od 850,01 do 950,00 kuna priznaje se 1.200 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.800,01 do 2.161,90 kuna priznaje se 150 bodova.

 • (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za prvih šest mjeseci 2016. godine);
 • u sklopu obrasca za prijavu na natječaj ispuniti Izjavu o članovima obitelji;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove obitelji za 2015. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH. Podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave.

2. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:

 • kao dokaz priložiti presliku rodnoga lista djeteta.

3. Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 400 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi priznaje se 800 bodova:

 • kao dokaz priložiti presliku smrtnog lista roditelja, izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list studenta (iz kojeg je vidljivo da je jedan roditelj nepoznat) odnosno potvrdu nadležnoga tijela o nestaloj osobi ili presliku rješenja/potvrdu Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj.

4. Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 300 bodova za svakog brata ili sestru:

 • kao dokaz priložiti presliku rješenja o teškoćama u razvoju brata i/ili sestre izdanu od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje ili nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova za vještačenje.

5. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova:

 • podatke o prebivalištu Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave.

6. Za studenta čija je obitelj korisnik stalne pomoći za uzdržavanje prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova:

 • kao dokaz priložiti potvrdu nadležnoga Centra za socijalnu skrb.

7. Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova:

 • kao dokaz priložiti presliku rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

8. Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u obitelji:

 • podatke o obrazovanju Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave;
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 90/16), prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E − studenti slabijega socio-ekonomskoga statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu obitelji sukladno članku 9. stavku 1. točki 1. Pravilnika.

VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P:

 • za studente s invaliditetom

 • preslika rješenja o utvrđenome postojanju tjelesnog oštećenja, koje izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske;
 • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
 • dokaz da student nije u radnome odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
 • prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za prvih šest mjeseci 2016. godine);
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH za sve članove obitelji za 2015. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH. Podatke o prihodima u RH Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave;
 • popunjena Izjava o članovima obitelji (pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.), koja se nalazi na internetskoj stranici ministarstva www.mzos.hr - Visoko obrazovanje/studentski standard/državne stipendije. Izjavu o članovima obitelji nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika;

 • ovjerena izjava da članovi obitelji nemaju OIB.

 • za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi

 • preslika rješenja/potvrda Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske;
 • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
 • dokaz da student nije u radnome odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje.

VII. Podnošenje prijava

Prijava za D-1 kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima

 1. Ispunjavanje elektroničkoga obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://app.mzos.hr/drzavnestipendije. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkoga računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu;
 4. Prijavi se prilaže propisana dokumentacija;
 5. Slanje potpisane prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za D-1 kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za E kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Ispunjavanje elektroničkoga obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://app.mzos.hr/drzavnestipendije. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkoga računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave (samo za studente koji imaju priloge). Studentima koji nemaju priloge omogućeno je elektroničko slanje prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu (samo za studente koji imaju priloge);
 4. Prijavi se prilaže propisana dokumentacija, uključujući dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove;
 5. Slanje potpisane prijave (samo za studente koji imaju priloge), zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za E kategoriju stipendija, za studente koji imaju priloge, smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana, uključujući popratnu dokumentaciju.

Za studente koji nemaju priloge prijava za E kategoriju smatra se potpunom nakon što je elektronički poslana i uredno zaprimljena u sustavu, o čemu student dobiva povratnu informaciju.

Prijava za P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Preuzimanje obrasca za prijavu stipendije s internetske adrese: www.mzos.hr - Visoko obrazovanje/studentski standard/državne stipendije;
 2. Student ispisuje, ispunjava i potpisuje obrazac;
 3. Visoko učilište na kojem student studira prijavu ovjerava žigom i potpisom nadležne osobe;
 4. Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija;
 5. Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za P kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslan ispisan, vlastoručno potpisan i žigom visokog učilišta ovjeren i potpisan od nadležne osobe obrazac za prijavu, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 14. listopada do 8. studenoga 2016. godine (uključujući i 8. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 8. studenoga 2016. u 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi, osim za elektronički poslane prijave gdje se uzima datum elektroničkog zaprimanja prijave u sustav.

Studenti koji se prijave na natječaj u dvije kategorije, odnosno D-1 i E kategoriji, ako ostvare pravo na stipendiju u obje kategorije, ostvarit će pravo na stipendiju u kategoriji D-1.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VIII. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli državne stipendije

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika. Odluka o dodjeli državne stipendije donosi se sukladno člancima 18. - 20. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci i podaci članova obitelji prikupljaju iz službenih evidencija tijela državne uprave. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali na natječaju za dodjelu državne stipendije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i Pravilniku.

Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ne zaprimi u natječajnom postupku dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava natječajne uvjete iz Pravilnika.
 
Rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljene na internetskoj stranici Ministarstva te će uz ime i prezime studenta sadržavati: ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Ministarstvu.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2016. do lipnja 2017., s tim da isplata stipendija započinje stupanjem na snagu državnoga proračuna u kojem su osigurana sredstva za dodjelu državnih stipendija sukladno Pravilniku.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu: drzavne-stipendije@mzos.hr.

Sukladno odredbama Pravilnika Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata i to dva predstavnika studenata sveučilišta te jedan predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva. Sastav Povjerenstva čine:

 1. Ivana Krznar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 2. Marina Glavan, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 3. prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, Rektorski zbor RH
 4. doc.dr.sc. Vesnu Bedeković, Vijeće veleučilišta i visokih škola
 5. Matej Boras, Hrvatski studentski zbor
 6. Kruno Topolski, Hrvatski studentski zbor
 7. Alen Softić, Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola.

Prilog 1. Neoporezivi primici koji ulaze u izračun prihoda

Dokumenti