English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Ispravak Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljen u NN, broj 45, od 13. svibnja 2016. godine

Rok: 23. svibnja 2016.

KLASA: 112-01/16-01/00281
URBROJ: 533-27-16-0004
Zagreb, 11. svibnja 2016.

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15) te članaka 2. i 26. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Ispravlja se Javni natječaj (KLASA: 112-01/16-01/00281, URBROJ: 533-27-16-0001) od 2. svibnja 2016. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj 43, od 5. svibnja 2016. godine, na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U tekstu Javnog natječaja u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, brišu se riječi „prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)“ te zarez iza zagrade, kao i riječi: „Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.“

U tekstu Javnog natječaja u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dodaju se riječi „Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.“

Ispravak Javnog natječaja biti će objavljen u Narodnim novinama, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijave na natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ovog ispravka u „Narodnim novinama“.

Ostali dio Javnog natječaja ostaje neizmijenjen.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljen u NN, broj 43, od 5. svibnja 2016.

M I N I S T A R

Predrag Šustar

Dokumenti