English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljen u NN, broj 43, od 5. svibnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

KLASA: 112-01/16-01/00281
URBROJ: 533-27-16-0001
Zagreb, 2. svibnja 2016.

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (NN, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15) te članaka 2. i 26. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN, broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
-1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine

Uvjeti za imenovanje na radno mjesto:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. Državni stručni ispit nije dužan polagati kandidat koji ima položen pravosudni ispit.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva www.mzos.hr

 • Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 3. neovjerenu presliku diplome,
 4. neovjerenu presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 5. neovjerenu presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat koji je položio državni stručni ispit),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
 7. podatke o istaknutim rezultatima u području od značaja za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge, te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, obvezni su pristupiti razgovoru (intervjuu) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina  te dosadašnjih rezultata u radu.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, navedeni su na web stranici Ministarstva www.mzos.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na web stranici Ministarstva www.mzos.hr i na oglasnoj ploči Ministarstva, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Glavnog tajnika Ministarstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.
Javni natječaj za imenovanje provodi komisija koju imenuje ministar.
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.
Razgovor (intervju) s kandidatima provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.
Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ministar će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata za imenovanje.
Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera.

Na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske imenuje glavnog tajnika Ministarstva.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
Zagreb,
Donje Svetice 38,
s naznakom "za javni natječaj"
.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata/kinje.

         M I N I S T A R

         Predrag Šustar

Dokumenti