English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2016./2017. na stranim visokoškolskim ustanovama

Rok: 5. svibnja 2016.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2016./2017.
na stranim visokoškolskim ustanovama u:

 1. Graz, Austrija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 2. Sofija, Bugarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. Prag, Češka, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. New Delhi, Indija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 5. Rim, Italija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 6. Pećuh, Mađarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 7. Skopje, Makedonija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 8. Poznanj, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 9. Bukurešt, Rumunjska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 10. Indiana, SAD, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 11. Lisabon, Portugal, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 12. Kijev, Ukrajina, 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike;
 2. dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice;
 3. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome uz priloženi ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta;
 3. presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice;
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 5. potvrdu o znanju stranog jezika, osim za pristupnike kojima je strani jezik bio studijska grupa;
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnika pristupnici predloženi za izbor predočit će izvornik.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Pristupnici koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.
Pristupnici pristupaju pismenom testu i razgovoru s provjerom znanja stranog jezika.

Pismeni test provodit će se na temelju sljedeće literature:

 • Hrvatska - zemlja i ljudi. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Zagreb, 2013.
 • Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika. Šesto izdanje. „Školska knjiga - Zagreb, 2005.
 • Antun Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2004.
 • Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske. Četvrto izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2007.
 • Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.

Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu.

S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2016./2017. s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju.

Pristupnici koji uđu u najuži odabir dužni su pristupiti pripremama koje uključuju hospitiranje na Croaticumu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ogledno predavanje.

Prednost imaju pristupnici koji u inozemstvu mogu provesti najmanje dvije godine zaredom.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Pristupnik koji ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju se pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1029/2007, 80/10, Odluka U-I-3597/2010  i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006, 107/07, 65/09, 137/09 i 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-4042/2005, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:

 • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti.

Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14), dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeći dokaz:

 • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu.

Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužni su kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeći dokaz:

 • neovjerenu presliku rješenja o priznatom statusu.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,
Donje Svetice 38,
10000 Zagreb.

Za ostale informacije obratite se putem e-maila na adresu visokoobrazovanje@mzos.hr ili na mrežne stranice Ministarstva.

Pristupnici koji ne pristupe pismenom ispitu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.


           M I N I S T A R

           Predrag Šustar