English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Rok: 23. ožujka 2016.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (NN, broj 41/09 i 55/15), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

I. Javni natječaj se raspisuje za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu za: Kraljevinu Belgiju, Crnu Goru, Republiku Srbiju, Slovačku Republiku, Saveznu Republiku Njemačku, na određeno vrijeme, na rok od četiri godine.

II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14);
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Kraljevini Belgiji vladati znanjem francuskog jezika,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj vladati znanjem njemačkog jezika.

III. Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

IV. Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz koji su kandidati dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe o učenju stranog jezika u srednjoj školi ili preslika indeksa s položenim ispitom iz stranog jezika ili uvjerenje o završenom stupnju stranog jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor predočit će izvornik.

Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na pismeni ispit.

Na pismeni ispit bit će pozvani:

 1. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu
 2. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su radili u kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti pismenom ispitu, a na razgovor sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na pismenom ispitu, prema rang-listi.

Poziv za pismeni ispit bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta najmanje 15 dana prije održavanja pismenog ispita.

Smatra se da je kandidat koji ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, a nije pristupio pismenom ispitu povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od četiri godine.

Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje izabrani kandidatnosobno.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

 • Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
Služba za ljudske potencijale
JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Dokumenti