English Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi
 

Javni natječaj za prijam u državnu službu MZOS-a na neodređeno vrijeme objavljen u NN, broj 125, od 18. studenoga 2015.

Rok: 26. studenoga 2015.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 31/15), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Glavno tajništvo Ministarstva
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove
1. radno mjesto III. vrste - stručni/a referent/ica za poslove urudžbiranja pošte
 - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • završena gimnazija ili srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za razvoj znanosti i tehnologije
Služba za poslovanje u znanosti
Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
 2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca
 - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za razvoj znanosti i tehnologije
Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
Odjel za tehnologijski razvoj i inovacije
 3. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
 - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard
Služba za poslovanje visokih učilišta
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
 4.radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca
 - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Samostalna služba za unutarnju reviziju
 5.radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica
 - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti
:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti iz polja ekonomije
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 5. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora, uz obvezu stjecanja u roku od godine dana od dana rasporeda na radno mjesto.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz navedenih područja (za radno mjesto pod rednim brojevima 2., 3., 4. i 5.)
 • presliku svjedodžbe (za radno mjesto pod redni brojem 1.)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat koji je položio državni stručni ispit)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za izbor, predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
Zagreb, Donje Svetice 38.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata. Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, www.mzos.hr najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar znanosti, obrazovanja i sporta će obustaviti postupak po ovom natječaju.

        M I N I S T A R

        prof. dr. sc. Vedran Mornar

Dokumenti