English
AAA
Mogućnost pristupa RSS   Mapa weba Korisni linkovi

 

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008). Osnovno obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života. To se odnosi na svu djecu koja imaju boravište u Republici Hrvatskoj bez obzira na njihovo državljanstvo. Za osobe starije od petnaest godina koje zbog raznih razloga nisu završile osnovnoškolsku naobrazbu ustrojen je sustav osnovnog obrazovanja odraslih.

 

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva

23. svibnja 2011.

Na temelju članka 20. stavka 4. i članka 21. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. – ispr.) ministar znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi


P R A V I L N I K
o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva


 

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta odnosno učenika/ce (u daljnjem tekstu: dijete), te sastav stručnoga povjerenstva koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.

(2) Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

(1) Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) utvrđuje  psihofizičko stanje djeteta radi:

  • redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole,
  • prijevremenoga upisa u prvi razred osnovne škole,
  • odgode upisa u prvi razred osnovne škole,
  • trajne odgode upisa u prvi razred osnovne škole,
  • trajne odgode pohađanja škole,
  • predlaganja primjerenog programa školovanja i primjerenih oblika pomoći djeci s teškoćama tijekom osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine: nadležni liječnik škole - specijalist školske medicine i djelatnici škole: stručni suradnik pedagog ili psiholog i/ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila, učitelj razredne ili predmetne nastave odnosno u srednjoj školi predmetni nastavnik.

(3) Predsjednika i članove stručnog povjerenstava te njihove zamjenike (u daljnjem tekstu: članovi), za svaku školu, na prijedlog škole, imenuje ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: ured) na vrijeme od dvije godine.

(4) U slučaju potrebe stručno povjerenstvo može zatražiti i mišljenje stručnjaka drugih specijalnosti.

(5) Članovi stručnog povjerenstva obavljaju poslove u svezi s utvrđivanjem psihofizičkoga stanja djeteta u sklopu redovitih tjednih radnih obveza.

Dokumenti